නහර ගැට සමන තෛලය

T!Iëh .=K (- අත පය වල ගැට ගැසී ඇති නහර ගැට දිග හැරේ.

wka;¾.; T!IO (- බැලතණ , ඛෙලි, පුවක්, ඊතණ

wka;¾.; T!IO j, T!Iëh .=K (-

 
ඛෙලි
උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය :- Aegle marmelos
ආදී කාලේ මිනිසුන් ළඟ සත් බසට ඇලිලා ඉන්න ගති ලක‍ෂණයක් තිබුණා. සත් බස ලෙස අදහස් වන්නේ සත් පුරුෂයන්ගේ කතාව, සද්ධර්මය වැනි හරවත් දේටයි. පසුකලෙක ඒ විදියට බහට ඇලී හිටින ගති ලක‍ෂණය ඉවත් වෙලා ගිහින් බහ , ඇලී - ඛෙලි ලෙස ඒ ශක්තිය විශ්වයේ පිහිටියා.

පුවක්
උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය :- Areca catechu
ආදී කාලේ මිනිස්සු පුහු දේට වක නොවන ගුණයක් තිබුණා. පුහු දේ ඉවත් කරල හරවත් දේට නැඹුරු වන ගතියක් තිබුණා. නමුත් පසුකාලීන හරවත් දේ ඉවත් කරල පුහු දේට වක වන නැවෙන ගතියක් ඇති වුණා. ඒ ඉවත්ව ගිය ශක්තිය තමයි පුවක් ශාකයේ පිහිටියේ.

බැලතණ
උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය :- Eleusine indica

fy< fjolu

wÈka jir 17500 lg muK fmr§ úiqjdhehs ie,flk iqm%isoaO rdjK rPqf.a iShd jk mq,;sis bisjrhd úiska fy, fjolu wdrïN lrdhehs ie,fla' ,xldfõ tl, úiq m%Odk bisjreka jk lms,:" mq,ia:s" kdrO yd w.ia;s hk whf.ka m%Odkshd f,i mq,;sis bisjrhd ie,flhs' mq,;sis mqrh ^fmdf,dkakrej& hkq mq,;sis bisjrhdf.a md,k ;ka;%h msysá m%foaYhhs' tl, ysud,fha mej;s ffjoH iuq¿jg ,xldfjka mq,;sis bisjrhd .sh Lj —mjqf,a fjofmd;˜ keu;s .%ka;:fha ioyka fjhs'

okajka;ß kï mqoa.,hd whq¾fõo l¾uh we;sl, flkd jk w;r Tyqj iS.sßhg f.kajd wfma ffjoH l¾uh mq,;sis bisjrhd úiska W.kajd we;s Lj ioykah' tl, ;sLq ffjoH l%ufõohka b;d by, uágul ;sLqkq Lj ioyka jk w;r fud,fha LoaO lsÍï jeks w;s ishqï by, ffjoH m%;sldr l%uo" w;mh LoaO lsÍï wd§ by, ;dlaIKfhka hq;= fN!;sl úoHdfjka wo mjd ÈhqKq fkdl, by< ffjoH m%;sldr l%uo ;snQ nj w;s mQcH jyrl wNhr;akd,xldr iajdóka jykafia iudêhg f.dapr jQ nj miq wjia:d j,oS mjid we;' tjka jQ oshqKq fy< ffjoH m%;sldr l%u m%.=K l< rdjKdf.a iShd jQ mq,;sis bisjrhdf.a tu yelshdjka .ek ne,Sfï§ rdjKdf.a W.;alu .eko iel l< hq;= fkdfõ hehs t,sorõj kue;s .%ka:fha i|yka fõ'